Algemene Privacy verklaring

Algemene Privacy verklaring

Bij Timalux BV vinden we uw privacy belangrijk. Om van onze service gebruik te kunnen maken, hebben we bepaalde gegevens nodig. In deze Privacyverklaring is terug te vinden wat we met deze gegevens doen en de juridische gronden waarop dit gebaseerd is.

Deze “Algemene Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:

Timalux BV

Matjeskolk 23

7037 DZ Beek

KVK nummer 63498758

Telefoon nummer 0314-763458

Email info@timalux.nl

 

Deze Algemene Privacyverklaring bevat uw rechten en plichten ten aanzien van Timalux en kan worden gewijzigd. We adviseren u om deze aandachtig te lezen en regelmatig opnieuw te bekijken.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Timalux stelt zich middels huidige Algemene Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of “GDPR” genoemd)

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1. Persoonsgegevens die u ons geeft

De gegevens die wij nodig hebben voor de verwerking van uw order zijn:

Naam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Evt. Ander afleveradres

 

2.2. Timalux kan gegevens van uw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

door gebruik van cookies (zie onderstaand); 
tijdens uw registratie en gebruik van de website.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Timalux zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

-  Uw IP-adres met het oog op het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kan worden achterhaald, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Timalux om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Via het IP-adres worden ook de geografische informatie via Google verwerkt. Verder onthouden wij uw voorkeuren om u een zo passend mogelijk advies te kunnen geven.
-Indien een account is aangemaakt; uw wachtwoord en e-mailadres  met het oog op het beheer van uw account op deze website
- De leverings-, betalings- en facturatiegegevens van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U heeft altijd de keuze om ons niet toe te laten betalingsgegevens bij te houden. Wij houden deze bij als een bijkomende dienstverlening naar u toe, enkel indien je dat wenst. De leveringsgegevens houden in, uw naam, adres en e mail adres
- E-mailadres en evt naam met het oog op het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en aanbiedingen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze marketing betreft enkel producten en diensten van Timalux

- Cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.

 

3.2. Direct marketing:

De Persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, daar je hebt ingestemd met de Privacyverklaring door een order te plaatsen.

Indien u een order hebt geplaats bij Timalux bent u opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in elektronische vormen.

Deze toestemming kunt u op elk moment eenvoudig intrekken, zonder motivering en gratis, door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan elk promotioneel e-mailbericht. U kunt ook contact opnemen per e-mail via info@timalux.nl of per brief op volgend adres: 

Timalux

Matjeskolk 23

7037 DZ Beek

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Timalux zal uw Persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden zonder uw toestemming, met uitzondering van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met Timalux voor het uitvoeren van de gevraagde diensten (zoals levering van de bestelde goederen).

Timalux zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve aan diensten die nodig zijn voor verzending en interne marketing.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Timalux uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. Timalux zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen de klant en Timalux. Dit om snel te kunnen handelen in het geval van garantie etc. Wilt u niet dat de gegevens door ons bewaard worden, bewaar dan zorgvuldig de meegezonden factuur en geef aan per mail of brief en vraag om verwijdering van gegevens ( zie bovenstaand voor contact gegevens )

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Timalux van uw Persoonsgegevens maakt.

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Timalux. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te vragen je Persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of vraag tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u uiteraard geen redenen op te geven.

 

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de lokale privacy autoriteit.
Een vordering tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechtbank blijft hierna nog altijd mogelijk indien uw schade zou lijden als gevolg van de foutieve verwerking van je Persoonsgegevens.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld om uw Persoonsgegevens te beschermen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van Persoonsgegevens alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens, te vermijden.

6.2. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten via u computer, uw IP-adres en uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde uw Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers in de mate dat dit noodzakelijk is voor een van de omschreven doeleinden van verwerking.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan de werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

 

Artikel 9 – Cookies

9.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Timalux en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en dit enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

9.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden door bijvoorbeeld bepaalde informatie reeds voor u in te vullen zodat je dit niet iedere keer zelf opnieuw hoeft te doen, telkens wanneer u onze website bezoekt, en laat ons ook toe deze te optimaliseren. 
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op je computers of mobiele apparaten. Cookie Policy maakt integraal deel uit van de Algemene Privacyverklaring.

 

9.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, die zich onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics, Google Plus, Google Maps, Google Adwords, Bing Search Marketing, Facebook) verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
Voor meer informatie omtrent cookies van Google Analytics, kan u terecht op de officiële Privacy Policy van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

9.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze website word u gevraagd om cookies te aanvaarden.
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan maken.
Mocht U verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, 
Hetzij per e-mail naar 
info@timalux.nl
per post naar 
Timalux

Matjeskolk 23

7037 DZ Beek
of per telefoon op het nummer 0314-763458